Regulamin sklepu

www.agnieszkabarylska.com

Data obowiązywania: 01 maja 2023 roku

Regulamin, który czytasz, dotyczy usługi sprzedaży produktów fizycznych i udostępniania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem: www.agnieszkabarlska.com. Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów, będę nazywać „sklepem".

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady sprzedaży w sklepie, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy.

Informacje dostępne w sklepie i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną na adres podany poniżej.

Skontaktuj się ze mną!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem sklepu możesz skontaktować się ze mną pod adresem: abarylska5@wp.pl oraz pod numerem telefonu: + 48 506 854 504 w godzinach 10:00-18:00.

Kto jest sprzedawcą, udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Sprzedawcą produktów fizycznych oraz Usługodawcą udostępniającym Treść cyfrową lub Usługę cyfrową jest właściciel sklepu – Agnieszka Bartlska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Barylska pod adresem ul. Lipowa 4, 08-430 Żelechów, NIP 8262026967, REGON 146688090.

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy/Usługodawcy: PL 96 1320 1537 4475 4657 2000 0001.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin obowiązuje klientów sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu jest napisane o „kliencie", mam na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, jak i osoby dokonujące zakupów w celach związanych ze swoją działalnością gospodarczą.

SPIS TREŚCI
 1. Wyjaśnienie definicji
 2. Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
 3. Usługi Elektroniczne w Sklepie
 4. Zawarcie i wykonanie Umowy i płatności
 5. Treści i Usługi cyfrowe
 6. Produkty fizyczne - koszty, sposób i termin zapłaty
 7. Prawa autorskie
 8. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową
 9. Uprawnienia z tytułu niezgodności Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z Umową
 10. Odstąpienie od umowy
 11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów
 12. Obowiązywanie i zmiany w regulaminie
 13. Linki
 14. Wzór formularza odstąpienia
 15. Ochrona danych osobowych
 16. Postanowienia końcowe
1. Wyjaśnienie definicji

Agnieszka Barylska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Barylska PHOTOGRAPHY Arts pod adresem ul. Lipowa 4, 08-430 Żelechów, NIP 8262026967, 146688090.

Sprzedawca/Usługodawca

Serwis internetowy dostępny pod adresem: www.agineszkabarylska.com

Sklep

Formularz służący do złożenia zamówienia na produkty. Uzupełnienie formularza wymaga wpisania swoich danych, w tym imienia, adresu e-mail oraz treści zamówienia na wybrane produkty.

Formularz zamówienia

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupów w sklepie.

Klient

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu w sklepie, zawierając Umowę sprzedaży, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument

To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w Sklepie, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy sprzedaży wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

Treść cyfrowa

To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalająca na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Usługa cyfrowa

To produkt fizyczny, indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanym produkcie fizycznym czy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

Produkt

To produkt fizyczny oferowany w Sklepie.

Produkt fizyczny/Towar

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami, należne Sprzedawcy/Usługodawcy tytułem wykonania umowy. Co do zasady w przypadku produktów fizycznych, Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.

Cena

Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i co za tym idzie żądać zwrotu poniesionych kosztów w momencie gdy zamówienie jest w trakcie realizacji lub już zrealizowane. (Zgodnie pkt 3 art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb) Zamówienie jest personalizowane, wykonane pod klienta nie przysługuje prawu zwrotu. ingerencja przy pracach ze sklepu, gotowych przy zmianach naniesionych pod klienta jest również pracą na zamówienie.

Świadczenie usług na zamówienie

Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), przez Sklep na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Usługa Elektroniczna

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy sprzedaży, tj.:

 • komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;

Wymagania Techniczne

To umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Sprzedawcy/Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Sprzedawca/Usługodawca zobowiązuje się do wydania Produktu fizycznego lub udostępnienia Treści cyfrowej lub udostępnienia Usługi Cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny.

Umowa

Zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług

To oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczącej Produktu przedstawionego w Sklepie, kierowaną do Sprzedawcy/Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Sprzedawcy/Usługodawcy wskazany w Regulaminie.

Zamówienie

Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dzień Roboczy

Szczególne warunki zawarcia Umowy sprzedaży proponowane przez Sklep w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Sklep zasadach np. obniżenie ceny Produktu lub Produktów.

Promocje

Pierwsza Cena Produktu, w której Produkt pojawił się w Sklepie.

Cena Początkowa

Najniższa Cena, w której Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Ostatnia najniższa cena z ostatnich 30 dni

Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Sprzedawcę/Usługodawcę Promocji.

Cena Promocyjna

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

Ustawa o prawach konsumenta

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Sprzedawcę/Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Regulamin

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy na odległość w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Jeżeli natomiast zapoznał się z jego treścią w sposób opisany wyżej, jest związany jego postanowieniami.

3. Wszystkie ceny produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualnego systemu operacyjnego oraz aktualnej przeglądarki internetowej, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać podstawową wiedzę na temat istnienia zagrożeń lub potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu (w tym zakupów on-line) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych przez Sklep formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

b) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowaniepozostałych Klientów Sklepu;

c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

d) nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

e) niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;

f) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;

g) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości;

h) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu wybranego sposobu dostawy i płatności;

6. Produkty mogą być udostępniane do sprzedaży w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.

7. W przypadku udostępnienia produktów w ramach Promocji, Sprzedawca oznacza dany produkt jako udostępniony w Cenie Promocyjnej. Cena wskazywana przez sprzedawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w której Produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (ostatnia najniższa cena z ostatnich 30 dni).

8. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi w Sklepie jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na podstawie danych marketingowych (profilowanie), Sprzedawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie produktu w Sklepie.

9. Sprzedawca/Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (Formularz zamówienia itd.).

Usługi Elektroniczne w Sklepie

1. Sprzedawca/Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

a) Usługę zawierania Umów sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;

b) Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

2. Klient dokonuje zakupów bez zakładania Konta Klienta.

3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę/Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

6. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Sprzedawcy/Usługodawcy i nie wpływają w żaden sposób na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

1. Sklep umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących Produktów (sprzedaż Produktów fizycznych, udostępnienie Treści czy Usług cyfrowych) poprzez stronę Sklepu.

2. Główne cechy Produktu i specyfikacja są określone na stronie każdego Produktu na stronie Sklepu.

3. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą/Sprzedawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

4. Umowa zawierana jest przez złożenie Zamówienia w Sklepie za pomocą formularza zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Sprzedawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Sprzedawcę/Usługodawcę na adres e- mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie Sprzedawcy/Usługodawcy do dostarczenia produktu fizycznego lub do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi za cenę wskazaną w sklepie, płatną przez Klienta.

6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7. Sklep umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu i przesłanie go na adres e-mail Sprzedawcy/Usługodawcy.

8. Klient, jest zobowiązany samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

9. W formularzu Zamówienia celem złożenia Zamówienia Klient podaje imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz dane dotyczące Umowy tj.: Produkt/y, liczbę Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów.

10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.

11. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia, co oznacza złożenie oferty na wybrane Produkty.

12. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sklep wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z informacją o możliwości realizacji Zamówienia lub z potwierdzeniem przyjęcia oferty lub kilku ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia wskazuje również dane do dokonania płatności za Produkty przez Klienta.

13. Warunkiem złożenia Zamówienia, obok wskazanych powyżej okoliczności, jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i Polityki prywatności Sprzedawcy/Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Produkt.

14. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę/Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie 3 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

15. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Produktów wskazanych przez Sklep w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Sprzedawca/Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

16. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach Sprzedawca/Usługodawca informuje na stronie Produktu i/lub Sklepu przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.

17. Sprzedawca/Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne w Sklepie. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktów w Sklepie.

18. Sklep umożliwia następujące metody płatności: płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę/Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę/Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta) w formie przelewu tradycyjnego.

19. Sprzedawca/Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub w formie papierowej wraz z przesyłką zawierającą Produkt fizyczny na adres wskazany przez Klienta. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówieniaadres e-mail.

Treści i Usługi cyfrowe

1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści artystycznych i edukacyjnych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.

2. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e- mail wskazany podczas składania Zamówienia.

3. Treści i Usługi cyfrowe mogą zostać umieszczone przez Usługodawcę na zewnętrznej platformie społecznościowej, a link do Treści i/lub Usług cyfrowych zostanie przesłany Klientowi drogą mailową, dlatego Klient, aby mieć dostęp do Treści i/lub Usług cyfrowych powinien posiadać konto użytkownika wskazanej platformy społecznościowej.

4. Informacja o umieszczeniu i dostępie do Treści i Usług cyfrowych na zewnętrznej platformie społecznościowej znajduje się w opisie Produktu.

5. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzgledniającymi podatki.

6. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępudo materiałów.

7. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz Usługodawcy opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usługi cyfrowej przez Klienta), o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej.

8. Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

9. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej Usługodawca określił inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Usługodawcę na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

Produkty fizyczne - koszty, sposób i termin zapłaty

1. W ramach Umowy sprzedaży zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Sprzedawca dostarcza Klientowi zakupione produkty fizyczne zgodnie z Zamówieniem Klienta.

2. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że Sprzedawca dokonuje wysłania zakupionego Produktu na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.

3. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu.

4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu na adres zlokalizowany poza obszarem Polski odbywa się na warunkach określonych w Sklepie lub ustalonych indywidualnie.

5. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.

6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

7. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowania Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Metody Dostawy" na stronie internetowej Sklepu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez Sprzedawcę.

8. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez Sprzedawcę każdorazowo termin dostawy.

9. Jeżeli podczas zakupu Sprzedawca określił inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez Sprzedawcę na stronie sprzedażowej Produktu (przedsprzedaż).

10. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu o najdłuższym czasie dostawy.

11. Sklep umożliwia składanie zamówień również na Produkty wykonywane na indywidualne Zamówienie Klienta.

12. Charakterystyka Produktów możliwych do wykonania na indywidualne zamówienie Klienta jest określona w opisie Produktu na stronie Sklepu.

13. Klient może złożyć Zamówienie na Produkt wykonany na indywidualne Zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail do Sprzedawcy lub w sposób wskazany w opisie Produktu.

14. Po uzgodnieniu ze Sprzedawcą parametrów zamówionego indywidualnie Produktu przez Klienta, Produkt zostanie przygotowany w terminie odrębnie ustalonym między Sprzedawcą a Klientem.

15. Odnośnie do Produktu wykonanego na indywidualne Zamówienie Klienta wyłączone jest prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Prawa autorskie

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych produktów Sprzedawca/Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie zamieszczając stosowny zapis w opisie Produktu.

2. Klient ma prawo korzystać z Produktu (w tym Treści lub Usługi cyfrowej) wyłącznie na własny użytek, o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

3. Zabrania się Klientowi udostępniać zawartość Treści cyfrowych lub dostępu do nich innym podmiotom.

4. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą by przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej) o ile wprost nie wynika inaczej z opisu Produktu lub Regulaminu.

5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:

a/ trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek co do Treści i Usług cyfrowych,

b/ wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,

c/ odpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

d/ nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

6. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania 365 dni od dnia udostępnienia Produktu będącego Treścią lub Usługa cyfrową.

Uprawnienia z tytułu niezgodności produktu fizycznego z Umową

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany produkt fizyczny jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową dotyczą klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

2. Produkty fizyczne prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu fizycznego. Przy czym gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w punktach od 4 do 8.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu fizycznego z Umową, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu fizycznego z Umową.

4. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

5. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu fizycznego z Umowa w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umowa.

6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu fizycznego z Umowa, wartość Produktu fizycznego zgodnego z Umowa oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umowa.

7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z Umowa, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze od Konsumenta towar na swój koszt.

9. Jeżeli Produkt fizyczny został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

10. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umowa, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umowa zgodnie z punktem 5;

b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktami 7-9;

c) brak zgodności Produktu fizycznego z Umowa występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt fizyczny do zgodności z Umową;

d) brak zgodności Produktu fizycznego z Umowa jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu fizycznego do zgodności z Umowa w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

11. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

12. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, złożył oświadczenie Sprzedawcy a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

13. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby Sprzedawcy. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi Sprzedawca.

15. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny.

16. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

17. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z Umową, istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

18. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Sprzedawcy.

20. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sklepu, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

21. W przypadku niezgodności kolorystycznej pracy widzianej w sklepie na monitorze z pracą otrzymaną nie ma prawa zwrotu. Produkt może nie się różnić kolorystycznie gdyż każdy monitor jest inaczej skalibrowany posiada zatem inna kolorystykę wyświetlanego obrazu. Nie odpowiadamy za kolorystykę i kalibracje różnych monitorów czy ekranów z jakich korzysta klient.

Uprawnienia w razie niezgodności Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z Umową

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do Przedsiębiorców oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że uprawnienia z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową dotyczą klientów Sklepu będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

6. Usługodawca doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Usługodawca.

7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umowa, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, zgodnie z punktem 4 i 5;

b) Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem6;

c) brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

d) z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową, wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 ustawy Kodeks cywilny.

12. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

13. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej, dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

14. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

15. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

16. Domniemania wskazane w punktach 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:

a) środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

b) Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku w odpowiednim czasie.

17. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Produktu z umową, a w szczególności dane poświadczające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

Odstąpienie od umowy

1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, traci on prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Usługodawcą.

2. Jeżeli Umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczną za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkty 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust. 2. Działanie Sklepu opiera się w dużej mierze na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu fizycznego.

6. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy/Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W celu zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy Produktu fizycznego innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.

9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt fizyczny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu fizycznego z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego, które jest wynikiem korzystania z Produktu fizycznego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu fizycznego.

11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt fizyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w razie Umowy której przedmiotem są Produkty fizyczne, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. Odnośnie do Produktu fizycznego wykonanego na indywidualne Zamówienie Klienta wyłączone jest prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.

13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy/Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

16. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Sprzedawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

17. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

18. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

19. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

20. Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i co za tym idzie żądać zwrotu poniesionych kosztów w momencie gdy zamówienie jest w trakcie realizacji lub już zrealizowane. (Zgodnie pkt 3 art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb) Zamówienie jest personalizowanie, wykonane pod klienta nie przysługuje prawu zwrotu. ingerencja przy pracach ze sklepu, gotowych przy zmianach naniesionych pod klienta jest również pracą na zamówienie.

21. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

1. Sprzedawca/Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, a także wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

5. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

1. Sprzedawca/Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki sprzedaży, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych produktów lub usług, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu.

5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być realizowane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Sprzedawcy/Usługodawcy.

6. Sprzedawca/Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie.

7. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14-dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Sklepu z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu punkt 5 litera od a do h.

Linki

Regulamin do pobrania (PDF)

Poprzednie wersje regulaminów (PDF):

Regulamin obowiązujący od ____ do 27 marca 2023r.

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Sprzedawca: Agnieszka Barylska prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Lipowa 4, 08-430 Żelechów, NIP 8262026967, REGON 146688090.

Oświadczam, że odstępuję od umowy dotyczącej następujących produktów:

Nazwa produktu: ___________

Liczba: ___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie produktów z mojego Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu produktu określone w Regulaminie.

_________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Agnieszka Barylska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Barylska pod adresem ul. Lipowa 4, 08-430 Żelechów, NIP 8262026967, REGON 146688090. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

Ochrona danych osobowych

○ Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę/Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

○ Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy sprzedaży.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy Kodeks cywilny. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta, natomiast utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

3. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail lub w formie papierowej w przesyłce zawierającej Produkt.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu, udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

7. Udostępnione treści (m.in. opis produktów) w ramach tej strony internetowej stanowią przejaw mojej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego.Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przeze treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać, napisz do mnie wiadomość, a udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi.